Vzdělávací program naší MŠ

Našim záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou bytostí.

Vzdělávací projekt „Poznáváme svět pro život“ je vypracován jako schématický model vzdělávání na naší mateřské škole, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a postoj k němu. Je dokument otevřený, který na základě evaluační činnosti umožňuje dotvořit nebo změnit vzdělávání. Vychází z RVP PV, podmínek, ve kterých se škola nachází - vesnické prostředí, potřeb rodičů, možností zřizovatele a vzájemných vztazích všech zúčastněných.

 

Filosofie mateřské školy

Děti se učí tomu, v čem žijí.
Žije-li dítě v prostředí výtek,
naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v prostředí nepřátelství,
naučí se útočit.

Žije-li dítě v prostředí posměchu,
naučí se být plaché.

Žije-li dítě v prostředí tolerance,
naučí se být trpělivé.

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování,
naučí se o důvěřovat si.

Žije-li dítě v prostředí chvály,
naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v prostředí bezpečí,
naučí se věřit.

Žije-li dítě v prostředí spokojenosti,
naučí se mít rádo.

Žije-li dítě v prostředí slušnosti,
naučí se být čestné.

Dorothy Lew Nolte

 

Hlavní cíl

Základním a určujícím zdrojem pro rozvoj individuality dítěte, jeho mravního utváření a uspokojování přirozených potřeb je myšlenka a závazek „Naučit dítě věcem použitelných pro život“ tj. aby získalo základní poznatky o světě v souvislostech, rádo objevovalo krásy a pozoruhodnosti kolem sebe, bylo samostatné v sebeobsluze - umělo za sebou uklidit, obléknout se, najíst, dodržovat zásady hygieny. Umělo se prosadit - aby mělo odvahu ukázat, co všechno již samo umí zvládne, co dokáže, aby umělo poděkovat, pozdravit, aby bylo slušné k dospělým i k dětem, aby bylo kamarádské, šťastné, aby umělo pečovat o své zdraví a bezpečí.

 

Naše motto: „Pomoz mi, abych to zvládl sám.“

 

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání:

  • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
  • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
  • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
  • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
  • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
  • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
  • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.